Cmentarze Komunalne w Żarach

Odwiedzaj groby swoich bliskich

Cennik

Uchwała NR XXVII/51/09
RADY MIASTA ŻARY

Z dnia 19 marca 2009r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Żarach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997r. Nr 9 poz. 43) ze zmianami uchwala się, co następuje

§1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Żarach:

Lp. Rodzaj grobu lub opłaty Wysokość opłaty netto Stawka VAT Kwota podatku VAT Wysokość opłaty brutto
1 Miejsce na urnę 40zł 8% 3,20zł 43,20zł
2 Grób ziemny dziecięcy do lat 6 40zł 8% 3,20zł 43,20zł
3 Grób ziemny duży 120zł 8% 9,60zł 129,60zł
4 Miejsce na urnę lub grób ziemny dziecięcy do lat 6, na następne 20 lat 60zł 8% 4,80zł 64,80zł
5 Miejsce na grób ziemny duży, na następne 20 lat 180zł 8% 14,40zł 194,40zł
6 Grobowiec jednomiejscowy 400zł 8% 32,00zł 432,00zł
7 Grobowiec dwumiejscowy 700zł 8% 56,00zł 756,00zł
8 Grobowiec czteromiejscowy 1400zł 8% 112,00zł 1512,00zł
9 Grobowiec 1-miejscowy. na następne 20 lat 300zł 8% 24,00zł 324,00zł
10 Grobowiec 2-miejscowy, na następne 20 lat 600zł 8% 48,00zł 648,00zł
11 Grobowiec 4-miejscowy, na następne 20 lat 1200zł 8% 96,00zł 1296,00zł
12 Rezerwacja miejsca drugiego 150zł 8% 12,00zł 162,00zł
13 Opłata za korzystanie z kaplicy 1-doba 50zł 8% 4,00zł 54,00zł
14 Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz 50zł 8%
23%
4,00zł
11,50zł
54,00zł
61,50zł
15 Opłata za wodę i wywóz nieczystości za 20 lat 150zł 8% 12,00zł 162,00zł

§2. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta Żary i administratorowi cmentarzy komunalnych w Żarach.

§3. Traci moc uchwała Nr XXII/63/00 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Żarach.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

up